فولاد خزر پیشرو

02167546

MO40

دسته بندی محصولات بر اساس:

کارخانه: تهران
عنوان محصولسایزمحل تحویلنوع سطحقیمت
فولاد MO40 گرد 145 روتراش تهران گرد 145 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 53.000
فولاد MO40 گرد 115 روتراش تهران گرد 115 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 53.000
فولاد MO40 گرد 105 روتراش تهران گرد 105 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 53.000
فولاد MO40 گرد 90 روتراش تهران گرد 90 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 53.000
فولاد MO40 گرد 85 روتراش تهران گرد 85 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 80 روتراش تهران گرد 80 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 70 روتراش تهران گرد 70 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 60 روتراش تهران گرد 60 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 55 روتراش تهران گرد 55 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 50 روتراش تهران گرد 50 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 40 روتراش تهران گرد 40 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 36 روتراش تهران گرد 36 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 35 روتراش تهران گرد 35 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 30 روتراش تهران گرد 30 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 51.000
فولاد MO40 گرد 20 روتراش تهران گرد 20 بنگاه تهران روتراش(پیلینگ) 0
فولاد MO40 گرد 350 هاترول تهران گرد 150 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 180 هاترول تهران گرد 180 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 160 هاترول تهران گرد 160 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 150 هاترول تهران گرد 150 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 140 هاترول تهران گرد 100 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 135 هاترول تهران گرد 135 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 130 هاترول تهران گرد 130 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 125 هاترول تهران گرد 125 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 120 هاترول تهران گرد 120 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 115 هاترول تهران گرد 115 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 110 هاترول تهران گرد 110 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 105 هاترول تهران گرد 105 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 100 هاترول تهران گرد 100 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 95 هاترول تهران گرد 95 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 90 هاترول تهران گرد 90 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 85 هاترول تهران گرد 85 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 80 هاترول تهران گرد 80 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 78 هاترول تهران گرد 78 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 75 هاترول تهران گرد 75 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 70 هاترول تهران گرد 70 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 65 هاترول تهران گرد 65 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 60 هاترول تهران گرد 60 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 55 هاترول تهران گرد 55 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 50 هاترول تهران گرد 50 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 45 هاترول تهران گرد 45 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 42 هاترول تهران گرد 42 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 40 هاترول تهران گرد 40 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 38 هاترول تهران گرد 38 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 37 هاترول تهران گرد 37 بنگاه تهران هاترول 420.000
فولاد MO40 گرد 35 هاترول تهران گرد 35 بنگاه تهران هاترول 380.000
فولاد MO40 گرد 30 هاترول تهران گرد 30 بنگاه تهران هاترول 380.000
کارخانه: اسفراین
عنوان محصولسایزمحل تحویلنوع سطحقیمت
فولاد MO40 گرد 520 هاترول اسفراین گرد 520 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 510 هاترول اسفراین گرد 510 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 250 هاترول اسفراین گرد 250 بنگاه تهران هاترول 540.000
فولاد MO40 گرد 210 هاترول اسفراین گرد 210 بنگاه تهران هاترول 540.000
فولاد MO40 گرد 190 هاترول اسفراین گرد 190 بنگاه تهران هاترول 540.000
فولاد MO40 گرد 170 هاترول اسفراین گرد 170 بنگاه تهران هاترول 540.000
فولاد MO40 گرد 160 هاترول اسفراین گرد 160 بنگاه تهران هاترول 540.000
فولاد MO40 گرد 140 هاترول اسفراین گرد 140 بنگاه تهران هاترول 540.000
فولاد MO40 گرد 130 هاترول اسفراین گرد 130 بنگاه تهران هاترول 540.000
فولاد MO40 گرد 120 هاترول اسفراین گرد 120 بنگاه تهران هاترول 540.000
فولاد MO40 گرد 220 هاترول اسفراین گرد 230 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 260 هاترول اسفراین گرد 260 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 260 هاترول اسفراین گرد 260 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 280 هاترول اسفراین گرد 280 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 390 هاترول اسفراین گرد 290 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 300 هاترول اسفراین گرد 300 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 320 هاترول اسفراین گرد 320 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 470 هاترول اسفراین گرد 470 بنگاه تهران هاترول 0
کارخانه: یزد
عنوان محصولسایزمحل تحویلنوع سطحقیمت
فولاد MO40 گرد 195 آنیل یزد گرد 195 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 0
فولاد MO40 گرد 180 آنیل یزد گرد 180 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 170 آنیل یزد گرد 170 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 160 آنیل یزد گرد 160 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 155 آنیل یزد گرد 155 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 150 آنیل یزد گرد 150 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 145 آنیل یزد گرد 145 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 140 آنیل یزد گرد 140 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 135 آنیل یزد گرد 135 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 130 آنیل یزد گرد 130 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 125 آنیل یزد گرد 125 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 120 آنیل یزد گرد 120 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 115 آنیل یزد گرد 115 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 110 آنیل یزد گرد 110 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 105 آنیل یزد گرد 105 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 100 آنیل یزد گرد 100 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 95 آنیل یزد گرد 95 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 780.000
فولاد MO40 گرد 90 آنیل یزد گرد 90 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 85 آنیل یزد گرد 85 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 80 آنیل یزد گرد 80 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 75 آنیل یزد گرد 75 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 70 آنیل یزد گرد 70 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 65 آنیل یزد گرد 65 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 60 آنیل یزد گرد 60 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 55 آنیل یزد گرد 55 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 50 آنیل یزد گرد 50 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 45 آنیل یزد گرد 45 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 40 آنیل یزد گرد 40 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 36 آنیل یزد گرد 36 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 35 آنیل یزد گرد 35 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 32 آنیل یزد گرد 32 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 30 آنیل یزد گرد 30 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 28 آنیل یزد گرد 28 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 26 آنیل یزد گرد 26 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 25 آنیل یزد گرد 25 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 24 آنیل یزد گرد 24 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 22 آنیل یزد گرد 22 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
فولاد MO40 گرد 20 آنیل یزد گرد 20 بنگاه تهران آنیل(ازرولد) 700.000
کارخانه: اصفهان
عنوان محصولسایزمحل تحویلنوع سطحقیمت
فولاد MO40 گرد 935 هاترول اصفهان گرد 935 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 900 هاترول اصفهان گرد 900 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 850 هاترول اصفهان گرد 850 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 810 هاترول اصفهان گرد 810 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 750 هاترول اصفهان گرد 750 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 730 هاترول اصفهان گرد 730 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 710 هاترول اصفهان گرد 710 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 705 هاترول اصفهان گرد 705 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 640 هاترول اصفهان گرد 640 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 635 هاترول اصفهان گرد 635 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 625 هاترول اصفهان گرد 625 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 620 هاترول اصفهان گرد 620 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 610 هاترول اصفهان گرد 610 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 600 هاترول اصفهان گرد 600 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 590 هاترول اصفهان گرد 590 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 580 هاترول اصفهان گرد 580 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 570 هاترول اصفهان گرد 570 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 550 هاترول اصفهان گرد 550 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 530 هاترول اصفهان گرد 530 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 520 هاترول اصفهان گرد 520 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 500 هاترول اصفهان گرد 500 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 480 هاترول اصفهان گرد 480 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 460 هاترول اصفهان گرد 460 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 450 هاترول اصفهان گرد 450 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 440 هاترول اصفهان گرد 440 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 430 هاترول اصفهان گرد 430 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 420 هاترول اصفهان گرد 420 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 410 هاترول اصفهان گرد 410 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 405 هاترول اصفهان گرد 405 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 400 هاترول اصفهان گرد 400 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 390 هاترول اصفهان گرد 390 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 380 هاترول اصفهان گرد 380 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 370 هاترول اصفهان گرد 370 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 360 هاترول اصفهان گرد 360 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 350 هاترول اصفهان گرد 350 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 340 هاترول اصفهان گرد 340 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 330 هاترول اصفهان گرد 330 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 325 هاترول اصفهان گرد 325 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 320 هاترول اصفهان گرد 320 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 310 هاترول اصفهان گرد 310 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 300 هاترول اصفهان گرد 300 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 295 هاترول اصفهان گرد 295 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 290 هاترول اصفهان گرد 290 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 280 هاترول اصفهان گرد 280 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 270 هاترول اصفهان گرد 270 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 260 هاترول اصفهان گرد 260 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 250 هاترول اصفهان گرد 250 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 240 هاترول اصفهان گرد 240 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 230 هاترول اصفهان گرد 230 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 220 هاترول اصفهان گرد 220 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 215 هاترول اصفهان گرد 215 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 210 هاترول اصفهان گرد 210 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 200 هاترول اصفهان گرد 200 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 195 هاترول اصفهان گرد 195 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 190 هاترول اصفهان گرد 190 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 185 هاترول اصفهان گرد 185 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 180 هاترول اصفهان گرد 180 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 175 هاترول اصفهان گرد 175 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 170 هاترول اصفهان گرد 170 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 160 هاترول اصفهان گرد 160 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 150 هاترول اصفهان گرد 150 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 140 هاترول اصفهان گرد 140 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 130 هاترول اصفهان گرد 130 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 120 هاترول اصفهان گرد 120 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 100 هاترول اصفهان گرد 100 بنگاه تهران هاترول 0
فولاد MO40 گرد 80 هاترول اصفهان گرد 80 بنگاه تهران هاترول 0