فولاد خزر پیشرو

02167546

ورق ck45 تهران

دسته بندی محصولات بر اساس:

کارخانه: تهران
عنوان محصولمحل تحویلضخامتقیمت
ورق ck45 تهران 80 میل بنگاه تهران 80 mm 45.000
ورق ck45 تهران 60 میل بنگاه تهران 60 mm
ورق ck45 تهران 55 میل بنگاه تهران 55 mm
ورق ck45 تهران 50 میل بنگاه تهران 50 mm
ورق ck45 تهران 45 میل بنگاه تهران 45 mm
ورق ck45 تهران 40 میل بنگاه تهران 40 mm
ورق ck45 تهران 35 میل بنگاه تهران 35 mm
ورق ck45 تهران 30 میل بنگاه تهران 30 mm
ورق ck45 تهران 25 میل بنگاه تهران 25 mm
ورق ck45 تهران 20 میل بنگاه تهران 20 mm
ورق ck45 تهران 15 میل بنگاه تهران 15 mm 43.000
ورق ck45 تهران 1 میل بنگاه تهران 1 mm