محاسبه وزن ورق

وزن ورق برابر با 0 کیلو گرم می باشد.