محاسبه وزن لوله آهنی (قطر بر حسب اینچ)

وزن لوله برابر با 0 کیلو گرم می باشد.

محاسبه وزن لوله آهنی (قطر بر حسب میلی متر)

وزن لوله برابر با 0 کیلو گرم می باشد.