فولاد خزر پیشرو

 

02167546

با در نظر گرفتن قطر و ضخامت لوله میتوانید وزن لوله را  از طریق فرمول زیر محاسبه کنید:

چگالی لوله * ضخامت * قطرخارجی لوله = وزن هر متر لوله

 

 

 

وزن لوله به قطر 1.2 و 3.4 اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
1.2 21.3 1 0.51
1.2 21.3 1.25 0.63
1.2 21.3 1.5 0.74
1.2 21.3 2 0.97
1.2 21.3 2.5 1.21
1.2 21.3 3 1.45
3.4 26.7 1 0.66
3.4 26.7 1.25 0.79
3.4 26.7 1.5 0.96
3.4 26.7 2 1.24
3.4 26.7 2.5 1.52
3.4 26.7 3 1.81

 

 

وزن لوله به قطر 1 اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
1 33.7 1 0.83
1 33.7 1.25 1.02
1 33.7 1.5 1.23
1 33.7 2 1.61
1 33.7 2.5 1.94
1 33.7 3 2.32
1 33.7 3.5 2.68
1 33.7 4 3.05

 

 

وزن لوله به قطر 1.4-1 و 1.2-1 اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
1-1.4 42.2 1 1.04
1-1.4 42.2 1.25 1.28
1-1.4 42.2 1.5 1.54
1-1.4 42.2 2 2.01
1-1.4 42.2 2.5 2.48
1-1.4 42.2 3 2.95
1-1.4 42.2 3.5 3.48
1-1.2 48.3 4 3.85
1-1.2 48.3 1 1.19
1-1.2 48.3 1.25 1.48
1-1.2 48.3 1.5 1.77
1-1.2 48.3 2 2.29
1-1.2 48.3 2.5 2.81
1-1.2 48.3 3 3.38
1-1.2 48.3 3.5 3.91
1-1.2 48.3 4 4.42

 

 

وزن لوله به قطر 2  اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
2 60.3 1 1.49
2 60.3 1.25 1.85
2 60.3 1.5 2.21
2 60.3 2 2.93
2 60.3 2.5 3.64
2 60.3 3 4.32
2 60.3 3.5 5.01
2 60.3 4 5.62
2 60.3 4.5 6.26
2 60.3 5 6.90
2 60.3 5.5 7.63
2 60.3 6 8.13

 

 

وزن لوله به قطر 1.2-2 اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
2-1.2 76 1.5 2.97
2-1.2 76 2 3.70
2-1.2 76 2.5 4.59
2-1.2 76 3 5.48
2-1.2 76 3.5 6.35
2-1.2 76 4 7.20
2-1.2 76 4.5 8.04
2-1.2 76 5 8.89
2-1.2 76 5.5 9.85
2-1.2 76 6 10.51

 

 

وزن لوله به قطر 3 اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
3 88.9 2 4.38
3 88.9 2.5 5.46
3 88.9 3 6.51
3 88.9 3.5 7.56
3 88.9 4 8.58
3 88.9 4.5 9.58
3 88.9 5 10.57
3 88.9 5.5 11.74
3 88.9 6 12.51

 

 

وزن لوله به قطر 4 اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
4 114.3 2 5.68
4 114.3 2.5 6.98
4 114.3 3 8.38
4 114.3 3.5 9.76
4 114.3 4 11.18
4 114.3 4.5 12.43
4 114.3 5 13.75
4 114.3 5.5 15.21
4 114.3 6 16.26

 

 

 

وزن لوله به قطر 5 اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
5 140.3 2.5 8.62
5 140.3 3 10.36
5 140.3 3.5 11.95
5 140.3 4 13.72
5 140.3 4.5 15.39
5 140.3 5 16.95
5 140.3 5.5 18.75
5 140.3 6 20.51

 

 

وزن لوله به قطر 6 اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
6 168.3 2.5 10.48
6 168.3 3 12.58
6 168.3 3.5 14.69
6 168.3 4 16.74
6 168.3 4.5 18.81
6 168.3 5 20.79
6 168.3 5.5 22.70
6 168.3 6 24.84
6 168.3 6.5 26.35
6 168.3 7 28.68

 

 

وزن لوله به قطر 8 اینچ

 

 

قطر لوله inch قطر لوله mm ضخامت لوله mm وزن هر متر kg
8 219.1 3 16.08
8 219.1 3.5 18.74
8 219.1 4 21.39
8 219.1 4.5 24.03
8 219.1 5 26.65
8 219.1 5.5 29.27
8 219.1 6 31.89
8 219.1 6.5 34.44
8 219.1 7 37.74