فولاد خزر پیشرو

 

02167546

جدول وزنی نبشی

فرمول محاسبه وزن نبشی:

طول نبشی (برحسب متر) × وزن یک متر نبشی براساس ابعاد از جدول اشتال