فولاد خزر پیشرو

 

02167546

با استفاده از فرمول زیر به راحتی میتوان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.

https://fouladkhazar.com/wp-content/uploads/2023/02/Untitled-1.jpg -

وزن هر شاخه میلگرد 12 متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه شده است.